Proces dydaktyczny w programie nauczania języka polskiego Do rzeczy!

Rozpoznanie zmian w rzeczywistości i cech ucznia prowadzi do znalezienia odpowiedzi na potrzeby ucznia w postaci: adekwatnych metod i technik nauczania, sposobu prowadzenia zajęć oraz relacji między uczniem a nauczycielem.


Konsekwencje dla nauczyciela:

 1. układ lekcji powinien uwzględniać fakt, że maksymalne skupienie uwagi u ucznia wynosi ok. 11 minut;
 2. należy dawać uczniom poczucie autonomii, bo uczą się najlepiej: ucząc innych, wykonując samodzielnie zadania, dyskutując;
 3. w ćwiczeniach należy wykorzystywać to, że uczniowie uczą się najskuteczniej i najchętniej poprzez zabawę, grę;
 4. preferowane metody to:
  1. praca w grupach,
  2. projekt,
  3. debata,
  4. turniej,
  5. gra,
  6. burza mózgów,
  7. drama,
  8. metoda problemowa,
  9. symulacja,
  10. metoda sytuacyjna,
  11. flipped class,
  12. web quest;
 5. należy się skoncentrować na umiejętnościach (czytanie ze zrozumieniem, logiczne pisanie, logiczne mówienie, krytyczne myślenie, planowanie, twórcze rozwiązywanie konfliktów), a nie na wiedzy;
 6. uczniów należy motywować pozytywnie, stosując pochwały i zachęcanie;
 7. uczniów należy motywować do nauki, wskazując im korzyści, wynikające z wykonania zadania;
 8. relacje nauczyciela z uczniami muszą być budowane na prawdzie (dziś łatwo zweryfikować słowa nauczyciela);
 9. nauczyciel powinien być przyjazny i życzliwy, bo współcześni uczniowie bardziej potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach;
 10. nauczyciel w tym programie musi ustalić wspólnie z uczniami reguły oceniania i konsekwentnie ich przestrzegać;
 11. nauczyciel planuje pracę wspólnie z uczniami (m.in. pozwala wybrać toposy i teksty oznaczone na szaro, których chcą się uczyć), angażując ich tym w proces uczenia i czyniąc współodpowiedzialnymi za proces kształcenia;
 12. należy tak organizować zajęcia, by możliwe na lekcjach było korzystanie ze słowników, tabletów, smartfonów, komputerów i internetu;
 13. nauczyciel musi przekonać uczniów, że sami odpowiadają za swoją edukację;
 14. ćwiczenia na lekcjach powinny być nastawione na kreatywność, tworzenie;
 15. internet, nowe technologie i nowe urządzenia należy w procesie edukacji wykorzystywać instrumentalnie.