Kryteria doboru materiału nauczania w programie Do rzeczy!

Dobierając treści nauczania, poza wskazówkami Ewy Jaskółowej,

która w tekście „Język polski w liceum – wskazówki metodyczne" napisała, że „nauczyciel wybiera z proponowanego spisu lektur te utwory, które jego zdaniem najlepiej uzmysłowią zjawiska ważne dla procesu historycznoliterackiego, ale w aspekcie analitycznym i hermeneutycznym, a także pozwolą na zorganizowanie ciekawych zajęć wokół kilku wybranych problemów powtarzających się w literaturze i oświetlą je z różnych perspektyw", autorzy kierowali się czterema kryteriami:

  • pragmatyczne – rozsądek w doborze i rzetelność analizy i interpretacji, realizacja podstawy programowej;
  • poznawcze – wiedza o sobie, kulturze, społeczeństwie, świecie;
  • estetyczne – atrakcyjność dla uczniów;
  • emocjonalne – angażujące emocje czytelników, niepozwalające przejść obojętnie.

Niektóre teksty zostały pozostawione uczniom do wyboru. Dzięki możliwości decydowania o swojej edukacji będą mogli się bardziej zaangażować w proces uczenia i utwierdzać się w przekonaniu, że mają wpływ na swój rozwój. Nauczyciel powinien nakłonić uczniów do współdecydowania, nie tylko o kolejności realizowanych treści, ale również o wyborze tekstów literackich.