Ewaluacja programu nauczania Do rzeczy!

 

Ewaluacja formatywna

Program będzie ewaluowany na bieżąco. Jednym ze sposobów ewaluowania programu i jego skuteczności, będą bieżące obserwacje i spostrzeżenia nauczycieli, wykorzystujących go w pracy. Podobnie każdy test będzie okazją do refleksji nad wprowadzeniem zmian, polegających na zmianie: metod i technik nauczania, ilości godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów, rezygnacji z treści rozszerzających podstawę programową. W przypadku niesatysfakcjonujących wyników zmiany mogą okazać się konieczne.
Ponadto przed zakończeniem I semestru i roku szkolnego uczniowie otrzymają do wypełnienia ankiety ewaluacyjne, które zbadają stosunek do metod i pomocy naukowych stosowanych na lekcjach, do programu i do nauczyciela. Ankiety te będą również sprawdzać deklarowany przez uczniów poziom motywacji do nauki języka polskiego oraz świadomość celów nauczania.

Ewaluacja sumatywna

Całościowa ewaluacja programu będzie badała zmiany w postawach, umiejętnościach i wiedzy, które zaszły w czasie realizacji programu oraz, co najważniejsze, czy zostały zrealizowane cele programowe. Podstawowym narzędziem do zbierania powyższych danych będą ankiety, wzbogacone o wywiady swobodne i obserwacje z zajęć oraz analizę wytworów pracy uczniów. Ważnym elementem ewaluacji sumatywnej będzie również analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego. Kontekstem dla wyników ewaluacji sumatywnej będą wyniki testu diagnozującego i ankiety przeprowadzonych na początku roku szkolnego.