Aneks do programu nauczania języka polskiego Do rzeczy!

 

Przykład praktycznego rozwiązania realizacji lektury w wybranym module np. Motyw wiary.

Warunki dodatkowe:

 • Na motyw wiary zaplanowano 10 lekcji.

 • Na początku roku nauczyciel i uczniowie ustalili, że w trakcie opracowywania tego toposu zostanie przeczytana w całości i omówiona „Dżuma” A. Camusa.

Harmonogram prac:

1. lekcja

 • Stworzenie sytuacji problemowej dla całego motywu.

 • Wprowadzenie do motywu wiary.

 • Wypisanie (np. burza mózgów) i omówienie z pomocą słowników wyrazów związanych z motywem.

 • Decyzja uczniów w kwestii wyboru tekstów nieobowiązkowych.

 • Podział uczniów na grupy.

2. lekcja

 • Wprowadzenie do „Dżumy” A. Camusa.

 • Przygotowanie uczniów do świadomego odbioru lektury.

3. i 4. lekcja

 • Praca w grupach metodą kart pracy nad wybranymi tekstami (każda grupa wykonuje identyczne zadania na tekstach),

 • Zadania do pracy z tekstami:

  1. Jak motywowana jest wiara? (Z jakich powodów/pobudek bohaterowie wierzą?)

  2. Jaki obraz wiary odnajdujemy w tekście?

  3. Jak wiara wpływa na życie bohaterów? (konsekwencje dla wierzącego i jego otoczenia)

  4. Jakie zostały wykorzystane gatunki, środki poetyckie, językowe, kompozycyjne oraz sposoby kreowania świata i bohaterów dla pokazania obrazu wiary? Jak oceniasz funkcjonalność wyborów dokonanych przez artystę?

  5. Jakie istotne według Ciebie konwencje, konteksty i intertekstualności dostrzegasz w tekście?

  6. Dlaczego temat wiary został poruszony w tym tekście?

  7. Jakie są konsekwencje takiego przedstawienia motywu wiary? (co osiągnął pisarz?)

  8. Co sądzisz o takim obrazie wiary i takim sposobie jej ukazywania?

 • Ważna rola nauczyciela polega na kontrolowaniu pracy w grupie i wspomaganiu uczniów,

 • Grupy przygotowują opracowanie tekstu zawierające informacje wynikające z odpowiedzi na pytania,

 • W trakcie pracy w grupach, uczniowie korzystają z notatek zrobionych w czasie zajęć z warstwy podstawowej, internetu (z naciskiem na źródła wiarygodne) i pomocy nauczyciela.

5. lekcja

 • Publikowanie efektów pracy – opracowań tekstów na forum.

 • Ustna wymiana informacji na temat tekstów.

 • Nauczyciel ocenia pracę w grupach.

 • Zadanie domowe: Zapoznaj się z pozostałymi tekstami i opracowaniami innych grup.

6. lekcja

 • Indywidualne przygotowanie planu mowy retorycznej na temat: Jaką rolę w życiu człowieka pełni wiara: destruktywną czy konstruktywną?

 • Uczniowie mają obowiązek użyć argumentów z jak największej ilości tekstów poznanych w tym module i 1 dodatkowego.

 • Zadanie domowe: Przećwicz 5-minutową mowę.

7., 8., 9. lekcja

 • Wygłaszanie mów retorycznych przygotowanych przez uczniów (uczniowie wykorzystują przygotowane plany).

 • Każda wygłoszona mowa musi być kilkukrotnie zrecenzowana przez różnych uczniów z audytorium, którzy wskazują mocne strony przemówienia i jedną rzecz, którą warto poprawić.

 • Mowy podlegają ocenie (choć na początku można zrezygnować z oceniania) – ochotnicy mogą zdecydować czy wystawiona przez nauczyciela ocena ma być wpisana do dziennika.

 • Po wygłoszeniu mowy plan trafia do portfolio ucznia.

10. lekcja

 • Test z treści lektury i wiedzy o „Dżumie” Alberta Camusa – oceny zostają wpisane do dziennika.

 • Wspólne podsumowanie prac nad toposem wiary.

 • Wnioski uczniów i uwagi do dalszej pracy w następnym module.